Semalt: IIS-de spamy nädip blokirlemeli

Referrer spam soňky döwürde täze bloglaryň köpelmegi sebäpli umumy we nejis howp boldy. Edil teswir we yzarlaýyş spamy ýaly, ugrukdyryjy spam hem traffigi sürmek we gözleg motorynyň traffigini ýokarlandyrmak maksady bilen kemsidiji saýta baglanyşyk goýmak üçin döredildi. Adatça, teswir we yzarlaýyş botlary, kittenauth, capcha we Askimet ýaly spam gözlemek hyzmatlary ýaly adam barlamak usullaryny ulanyp saklanyp bilner.

Gynansagam, ugrukdyryjy spam düýbünden başga bir çäýnek. Sebäbi gönüden-göni web sahypasynda baglanyşyk goýmak islemeýär. Muňa derek, bot öz sahypalarynda statistika goýmagy halaýan blogçylara bil baglaýar, traffigi nireden gelýär? Bu spambotlar, sahypaňyza gaýdyp gelýän ýasama salgylanma bilen web sahypaňyza degýär. Birden, blog eýeleri öz sahypalarynda geň web sahypalaryna baglanyşyklar bilen göni ýaýlymda görkezilen statistiki maglumatlary görüp başlaýarlar. Bot muny gaýtalap ýerine ýetirýär we hiç zat edilmese, botlar hyzmatyň (DOS) ret edilmegine sebäp bolýan köp mukdarda geçirijilik çeşmelerini alyp bilerler.

Semalt” hünärmeni Maýkl Braun, iň oňat ýagdaýda, botlaryň traffigiň nireden gelýändigini bilmän galp maglumatlar bilen ýazgylaryňyzy galp maglumatlar bilen doldurjakdygyny aýdýar. Bu botlar size degen bolsa, iis-de spamy nädip blokirlemeli:

ISAPI täzeden ýaz

Salgy botlary bilen urlan web ussatlary, ISAPI Rewrite httpd.ini faýlynyň ýokarsynda iki setirde üýtgeşmeler girizip, botlary saklap biljekdigine geň galýarlar. Bu üýtgeşmeleri girizmek, gelýän ähli traffigiň salgylanmasyny belli salgylanma botlaryňyzyň sanawyna garşy gözden geçirýär. Deňlik tapylansoň, gaýtadan işlemek amala aşyrylmaýar we tapylmadyk sahypa (404) säwlik kody iberilmeýär.

# SPAM ugrukdyrma

# Aşakdaky () arasynda açar sözleri goşuň we | bilen aýryň

RewriteCond Referer :. * (?: Açar sözler | git | şu ýere). *

RewriteRule (. *) $ 1 [I, F].

Botlary çykarmazlyk üçin, salgy setirinden ýokarda görkezilişi ýaly açar sözleri ulanyp, ýaýlary dolduryň we turba nyşany bilen bölüň. Botlar 1.marine.com we site2.marine.com sahypasyna yşarat edýän bolsa, diňe deňiz açar sözüni giriziň. Bu, deňiz sözi bolan saýtlaryň häzirki we geljekdäki synanyşyklarynyň sahypaňyza girmeginiň öňüni alar. ISAPI Rewrite gowy salgylanmany erbetinden tapawutlandyrmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Bu, bellän zadyňyza gabat gelýän sözler bilen islendik salgylanmanyň kanuny traffik bolsa-da petiklenjekdigini aňladýar.

Süzgüçleri ýerleşdireniňizden soň, ýol ýazgylaryňyzyň üýtgemegini görersiňiz. Botlar size gaty agyr degen bolsa, ulgam çeşmeleriniň ulanylyşy ep-esli azalar. Iberilen botlary saklamak üçin ISAPI täzeden ýazmak meseläniň iň owadan çözgüdi bolup bilmese-de, olary saklamakda örän täsirli.

Botlar hemişe ösýär

Iis-de spamy blokirlemegi başaranyňyzdan soň, dynç almazdan ozal, botlaryň hemişe ösýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Iru-giç spam süzgüçleriňizi çykararlar. Botlardan öňe geçmek üçin, ýol ýazgylaryňyza gözegçilik ediň. Islendik täze spam saýtlarynyň çykýandygyny görseňiz, olary sanawyňyza goşuň.

mass gmail